Camping Os Fieitas

Protocolo de Prevención da COVID-19

PROTOCOLO COVID 19 – FIEITÁS

1, Participantes e o equipo responsable:

Como norma común e punto de partida, seguiranse as recomendacións de boas prácticas do Ministerio de Sanidade á hora de evitar contaxios entre os participantes.

Aplicaremos unhas normas extraordinarias de hixiene diaria e de convivencia adaptadas á nosa actividade:

2.- Normas de hixiene diaria:

Desinfección de mans en entrada e saída de espazos (salas, comedor, baños, etc.)

Fomentaranse hábitos correctos de hixiene, entre outros: o cambio de roupa diaria e a hixiene bucal véndose reforzados mediante dinámicas e actividades.

3.-Normas de convivencia:

Recoméndase dispoñer dun calzado exclusivo para os espazos comúns e/ou habitacións segundo o caso. Os participantes deberían cambialo ao acceder ou saír deles. Estará prohibido o compartir cantimploras, mochilas, enxoval, comida, etc.

Se un traballador/monitor empezase a ter síntomas compatibles coa enfermidade, contactarase de inmediato co teléfono habilitado para iso pola comunidade autónoma ou centro de saúde correspondente e, no seu caso, co correspondente servizo de prevención de riscos laborais. O traballador colocarase unha máscara, debendo abandonar, en todo caso, o seu posto de traballo ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario.

4.- Formación:

Realizarase unha formación previa ao comezo da actividade a todo o persoal de traballo implicada no campamento para que leven a cabo, de forma eficaz, todos os protocolos vixentes nese momento. Cada tipo de traballador debe coñecer de maneira exhaustiva a área que lle compete como tamén a do resto de actuacións. Reforzarase visualmente esta formación coa cartelería informativa nos espazos destinados da instalación.

5.-Procedimiento Xeral:

Iniciarase o campamento cunha charla informativa, por parte do coordinador e monitor, aos menores sobre como cumprir as medidas de seguridade vixentes. Facendo especial fincapé na responsabilidade individual e as normas de hixiene e convivencia. Esta formación será continuada e será parte transversal de todo o programa, dedicando diariamente un tempo a esta causa en actividades ou dinámicas.

 • Toma de temperatura mañá e noite.
 • Duchas exclusivas para os participantes, procurando sempre a mesma ducha, o mesmo lavabo e o mesmo inodoro
 • Comedor pechado exclusivamente para os participantes durante a súa quenda de comida.
 • Rexistro diario de cada participante e membro do persoal.
 • Responsable de seguimento e avaliación do protocolo. Dentro do equipo de responsables deberase contar cun responsable de controlar a aplicación do protocolo, proposta de melloras e avaliación do mesmo
 • Todo o persoal do campamento deberá aceptar unha declaración responsable, onde garantan que a súa saúde durante os 14 días previos á entrada ao campamento foi a adecuada e non sufriu nin tose, nin febre, nin cansazo ou falta de aire. Ademais de non estar en contacto con ninguén coa devandita sintomatoloxía.

6.-Actividades:

A realización de actividades realizaranse dentro do complexo ou límites do mesmo garantindo así o espazo seguro de convivencia.

As actividades que se realizan fóra do cámping, seguiranse os protocolos establecidos para cada unha delas aprobados por Sanidade: distanciamento, anotación de espazo, baño controlado, etc

É moi recomendable que a case totalidade das actividades sexan ao aire libre erradicando totalmente aquelas que teñan que ver con talleres, manualidades, accións de contacto continuo,…. As mesmas terán que ter unha metodoloxía moi clara e concordada:

 • Actividades grupais: poderán facerse aquelas que sexan ao aire libre (roteiros a pé, baño de praia,…) a condición de que se garde a distancia social adecuada e o espazo/ s permítao, nunca entrando en contacto con persoas alleas ao campamento (guías, persoal esporádico,…).
 • Actividades de contacto: na medida do posible realizaranse xogos e cancións onde a distancia social sexa adecuada e evitar así o contacto físico e corporal, mostrando outras maneiras de afectividade grupal a través doutras dinámicas e técnicas que terán que aprender os participantes.
 • Suspensión de Actividade: calquera actividade poderá ser suspendida automaticamente se o director ou directora observase calquera sospeita de malestar sintomático nalgún dos participantes, poñendo isto en coñecemento inmediato dos servizos sanitarios t os pais/titores do participante. Acto seguido activaranse os protocolos de alarma e prevención de contaxio.
 • Transporte da instalacion: se desinfectará cada vez que se use nun desprazamento a centro de saúde ou similar.

7.-Recomendaciones previas a las familias y participantes:

 • Para participar no campamento, todas as familias deberán aceptar unha declaración responsable, onde garantan que a saúde do neno/a durante os 14 días previos á entrada ao campamento foi a adecuada e non sufriu nin tose, nin febre, nin cansazo ou falta de aire, ademais de non estar en contacto con ninguén coa devandita sintomatoloxía.
 • No caso que durante o transcurso da actividade declarásese un caso de contaxio na unidade familiar dun participante, comunicarase directamente á empresa organizadora. A empresa organizadora comunicará a situación aos servizos sanitarios e seguirá o procedemento indicado por eles.
 • Unha vez finalizado o campamento, as familias deberán comunicar á organización se se dá un caso positivo no participante durante os 14 días posteriores á súa saída. A organización avisará ao resto de familias para evitar situacións de posible contaxio a persoas de risco e poñelo en coñecemento do seu servizo de atención primaria de referencia.

8.-Protocolo de actuación ante la aparición de síntomas y confirmación de contagio:

 • No caso dunha aparición de síntomas unha vez estéase na instalación e/ou durante o desenvolvemento dunha actividade, o participante en cuestión deberá interromper dita actividade informando o coordinador/a, así como manter a distancia e medidas de seguridade establecidas previamente. Tras a notificación de síntomas, o coordinador/para deberá contactar co centro de saúde correspondente para notificalo e recibir instrucións, así como á familia, para que sexan conscientes da situación.
 • Se os servizos sanitarios aconsellen a un participante, tras a súa avaliación, o illamento por posible sintomatoloxía relacionada coa enfermidade, os familiares deberán recollerlle tras a comunicación nun prazo máximo de 24 horas.
 • No caso dun positivo por COVID-19 seguiranse en todo momento as recomendacións dos servizos sanitarios, e actuarase coordinadamente cos mesmos.
 • Paralización da actividade e notificación ás familias. Notificarase ás familias e titores a presenza dun caso positivo de COVID-19 no campamento. Deberase informar da existencia dun positivo ao resto de participantes, monitores, persoal implicado e responsables da organización.
 • Seguindo as instrucións da autoridade sanitaria, poderase decretar a cancelación da actividade e o peche temporal do centro para a súa desinfección. Establecerase un protocolo para o efecto, aprobado pola autoridade competente, que contemple as consecuencias desta decisión dentro da legalidade vixente.
 • Coordinarase o regreso dos participantes aos seus domicilios, derivándoos aos seus sistemas sanitarios de referencia para as actuacións sanitarias que resulten pertinentes.
 • Peche do edificio a curto prazo para limpar/ desinfectar en profundidade e preparalo para continuar coa súa actividade.

image_pdfimage_print